شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ جان -باز: دوقسمت اندولي بدون هم معنايي ندارند! جانش عزيزاست و...بازش گذشت... وبا هم اينگونه معنا ميشوند: *گذشت بزرگ از عزيزترين چيزها ..* @};- روز جانباز و تولدقمر بني هاشم بر همه مبارک@};-
*کيميا نوشت اصل:)*
خانم حيدري .... وهاله عزيز سپاس فراوان@};-
ص . حيدري
خواهش ميکنم خ رو نگاه کنيد:)
تبريک ميگم @};- :)
ساعت دماسنج
**کيميا يزداني**
0 امتیاز
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top