شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ من شايد چيزي از سياست ندونم... ولي *اين رو خوب ميدونم افرادي رو که شبکه هاي خارجي ودشمنان ايران حمايت ميکنن به هيچ درد اين مملکت نميخورند...* شما چي فکر ميکنيد؟...بهتر نيست گول شعار هاي افراد رو نخوريم... اول آزادي و اقتصاد بهتر رو براي خودتون تعريف کنين ... بعد بياين توي رينگ بوکس وبزنين هم ديگه رو!
درب کنسرو بازکن برقی
**کيميا يزداني**
0 امتیاز
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top