شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اگر کسي به تو* بخندد* ميتواني به او مهرباني کني ولي اگر به او *بخندي* نميتواني از گناه خويش در گذري ... اگر کسي به تو *بدي کند* ميتواني آن بدي را فراموش کني ولي اگر به او* بدي کني* هميشه به ياد بدي خويش خواهي بود...
@@};- };-
تسبیح دیجیتال
**کيميا يزداني**
0 امتیاز
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top