شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ خود ميداني که: دروغ دروغ است،هرچند بر صحت ان سوگند ياد کني...! پس به راستي بي سوگند ديگران نيز بيانديش!
@};- ممنون از ابراز لطفتون@};-
mp3 player شوکر
**کيميا يزداني**
0 امتیاز
0 برگزیده
577 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top